موارد دیگر

موارد دیگر

پرسش : دین چیزی رو حرام و حلال کرده که به ما ضرر بزنه یا سود برسونه، ولی چرا بر عکس این رابطه برقرار نیست و هر چیزی که خوبه برای دنیا و آخرت، توی اسلام سفارش نشده؟ مثل ورزش! میدونم ورزش چقدر برای بدن لازمه، پس باید جزء احکام واجب باشه تا همه به زور هم شد

شهر جواب ـ