تاریخ اهل بیت(ع)

تاریخ اهل بیت(ع)

آیا در روایات اشاره‌ای به این شده است که اهل بیت و به خصوص پیامبر، چگونه مراسم احیاء شب قدر را برگزار می‌کردند؟

آیا در روایات اشاره‌ای به این شده است که اهل بیت و به خصوص پیامبر، چگونه مراسم احیاء شب قدر را برگزار می‌کردند؟

شهر جواب ـ گزارشات حاکی از آن است که معصومین (علیهم السلام) هم به احیاء شب قدر اشاره کرده اند و هم به این که این احیاء در مسجد واقع شود.

چرا حضرت علی (علیه السلام) با وجود علم غیب زیاد به ابیه که پدرش معلوم نبود را حاکم فارس کرد؟ مگر مردم پشت سر فرماندار نماز نمی‌خواندند؟

چرا حضرت علی (علیه السلام) با وجود علم غیب زیاد به ابیه که پدرش معلوم نبود را حاکم فارس کرد؟ مگر مردم پشت سر فرماندار نماز نمی‌خواندند؟

شهر جواب ـ اگر چه در ائمه اطهار علم غیب را در امور زندگی جاری نمی کردند ولی باید عرض شود که زیاد به دستور حضرت علی (علیه السلام) حاکم فارس نشد.