امام حسین(ع) در روز عاشورا نمازشان را به چه صورتی اقامه کردند؟

در میدان‌ جنگ‌ و جایی‌ كه‌ خوف‌ و خطری‌ انسان‌ را تهدید كند نماز به‌ صورت‌ نماز خوف‌ خوانده‌ می‌شود كه‌ مثل‌ نماز مسافر شكسته‌ است‌؛ یعنی‌،نمازهای‌ چهار ركعتی‌ دو ركعت‌ خوانده‌ می‌شود و مستحبات‌ آن‌ هم‌ لازم‌نیست‌ خوانده‌ شود و طبق نقل منابع تاریخی امام‌ حسین‌(ع‌) هم‌ نماز ظهر عاشورا را به‌ صورت‌ نمازخوف‌ خواندند.(۱)

روایت شده است که:«امام(ع) به زهیر بن قین و سعید بن عبدالله دستور دادند که بایستند تا اینکه نماز ظهر را بخوانند،پس آندو جلوی حضرت ایستادند و حضرت با نیمی از اصحاب خود نماز خوف به جای آورد.(۲)

مقصود از نماز خوف این است که در حال جنگ نیمی از رزمندگان یا بخشی از آنان رکعت اول امام جماعت را با جماعت و رکعت دوم را فوراً فرادی تمام می کنند و بجای سایر رزمندگان بر می گردند و بقیه به رکعت دوم امام جماعت می رسند و رکعت دومشان را فوراً فرادی به انجام می رسانند و بجای خود بر می گردند،و به نظر می رسد رکوع و سجودشان نیز با ایماء و اشاره می باشد نه کامل.(۳)

ابن نما می گوید: گفته شده است که حسین(ع) و اصحاب آن حضرت نماز را فرادی با اشاره خواندند.(۴).

پی نوشت ها:

(۱). نفس المهموم،شیخ عباس قمی،ترجمه علی نظری منفرد،ص۳۳۹،به نقل از:تاریخ طبری،ج۷ص،۳۵۰ ؛کامل ابن اثیر،ج۴ص۷۱.

(۲). لهوف،سید بن طاوس،ص۹۷.

(۳). مقتل ابی مخنف،نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا،محمد هادی یوسفی غروی،ترجمه جواد سلیمانی،ص۱۷۲.

(۴). مثیرالاحزان،ص۳۴.