مبطلات نماز

مبطلات نماز

پاسخ دادن به سلام و فرستادن صلوات در نماز، چه حکمی دارد؟

شهر جواب ـ در حال نماز انسان نبايد به ديگرى سلام كند و اگر ديگرى به او سلام كند بايد طورى جواب دهد كه سلام مقدم باشد، به عنوان مثال، بگويد: «السلام عليكم‏» يا «سلام عليكم‏» و نبايد «عليكم السلام‏» بگويد. هر وقت انسان اسم مبارك حضرت رسول الله (صلى الله عليه و آله) مانند محمد و احمد يا لقب و كنيه آن جناب را مثل مصطفى و ابوالقاسم بگويد يا بشنود، اگر چه در نماز باشد، مستحب است صلوات بفرستد.