چه منبع یا منابعی برای مطالعه تاریخ قاجار وجود دارد؟

چه منبع یا منابعی برای مطالعه تاریخ قاجار وجود دارد؟

سؤال:
چه منبع یا منابعی برای مطالعه تاریخ قاجار وجود دارد؟

پاسخ:
1. تاریخ منتظم ناصری، مرآت البلدان، اکسیر التواریخ، چهل سال تاریخ ایران، و المآثر و الآثار که همه این کتاب­ ها از اعتماد سلطنه است.

2. احسن التواریخ از محمد ساروی.

3. ناسخ التواریخ جلد چهاردهم که دربارة دوره قاجار است از محمد تقی سپهر ملقب به لسان الملک.

4. تاریخ احزاب سیاسی دوره قاجار تالیف ملک الشعرای بهار.

5. تاریخ مشروطه در 7 مجلد نوشته مهدی ملک زاده.

6. تاریخ سیاسی معاصر ایران تالیف دکتر سید جلال الدین مدنی که جامع و خلاصه و فراگیر است، در 2 جلد.

7. ایران در دوره سلطنت قاجار از علی اصغر شمیم.

8. تاریخ معاصر ایران از «پیتر آوری» ترجمه رفیعی مهر آبادی.

http://www.askdin.com/showthread.php?t=50440&p=708492#post708492