طی الزمان

پرسش:

 آیا امکان سفر به آینده در زمان ما توسط معجزه وجود دارد؟

پاسخ:

زمان یک وجود مستقل در خارج ندارد، بلکه در نگاه دقیق مقدار حرکت در اشیای مادی است. مثلا می گویند رفتن ما از تهران به مشهد فلان مقدار زمان میبرد، یا چرخش یک دور کامل زمین به دور خودش 24 ساعت زمان میبرد. یا یک دور که زمین به دور خورشید بگردد به این حرکت یک سال گفته میشود. بنابراین زمان برای هر شیء یک بُعد جاری از ابعاد آن است، مانند ابعاد سه گانه که ثابت است.(1) ما انسان ها هم هر کدام برای خودمان یک حرکت مستقل داریم، اما برای هماهنگی، زمان خودمان را با زمان چرخش زمین هماهنگ می کنیم...

بنابراین زمان سال آینده یعنی حرکت بعدی خورشید به دور خودش، و این حرکت و زمان اصلا ربطی به ما ندارد، ما هم حرکت های خاص خودمان داریم. اینطور نیست که هر سال یک ظرف باشد که وقایع در آن اتفاق می افتد، خیر، در یک سال همه حرکت ها و زمان ها بی ارتباط با هم هستند. زمان حرکت خورشید یک ظرف نیست که همه وقایع در آن اتفاق بیفتد، ما این ها را به صورت اعتباری و قراردادی به هم مرتبط می کنیم. بنابراین رفتن به زمان یک حرکت دیگر معنا ندارد.

علاوه بر اینکه در زمان حال اصلا وجود زمان آینده یا زمان گذشته وجود ندارد، تا سفر به آن معنا پیدا کند! زمان آینده الان نیست که ما همین الان به آن سفر کنیم! مثلا سال آینده یعنی زمین این دوری که دارد دور خورشید می گردد را تمام کرده و وارد دور بعدی شده باشد، خب وقتی زمین هنوز این دورش را تمام نکرده ما الان چطور میتوانیم به آن زمان و چرخش بعدی برویم!! مگر این که زمین به حرکتش سرعت ببخشد و وارد دور بعدی شود، چون سال و روز و ماه از حرکت زمین گرفته میشوند، بنابراین امکان ندارد ما به سال آینده برویم اما زمین سر جای الانش باشد! لازمه چنین حرکتی این است که کره زمین در یک آن در دوجا باشد.

 

پی نوشت:

1. مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش فلسفه، شر سازمان تبلیغات، قم، 1365، ج2، ص190.

http://askdin.com/comment/1052768#comment-1052768